Voor ouders

Op deze pagina kunt u meer lezen over:

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op of meldt u aan.

 

Ouderbegeleiding

Allereerst het bieden van een luisterend oor!

Iedereen weet dat het opvoeden van kinderen lang niet altijd gemakkelijk is. Dit geldt des te meer als het een kind betreft dat een bijzondere aanpak vraagt, zoals een kind met autisme. Ouders proberen van alles om aansluiting te vinden bij hun kind, maar de gewone opvoedingsstrategieën schieten hier vaak te kort. De onzekerheid die dit voor ouders met zich meebrengt, wordt vaak versterkt door de vele goed bedoelde adviezen van mensen uit hun omgeving. ‘Geef niet zo snel toe’, ‘Je moet het hem zelf laten oplossen anders leert hij het nooit’, ‘Laat hem maar eens een weekje bij mij logeren’. Als ouders vastlopen in hun zoektocht naar de juiste aanpak van hun kind met autisme, kan deskundige hulp uitkomst bieden. Binnen de ouderbegeleiding wordt uitleg gegeven over wat autisme inhoudt. Samen met de ouders wordt gezocht naar de betekenis achter het opvallende gedrag van hun kind. Hoe meer inzicht ouders hierin krijgen hoe beter zij in staat zullen zijn om hun opvoeding af te stemmen op hun kind. Ook krijgen ouders praktische tips en adviezen hoe om te gaan met lastige situaties in het dagelijkse leven met hun kind. De ouderbegeleiding is niet alleen gericht op de omgang met het kind, maar biedt ook ruimte om stil te staan bij eventuele spanningen tussen ouders onderling. De ervaring leert dat deze vorm van ouderbegeleiding veel rust en duidelijkheid kan brengen binnen het gezin.

Naar boven


Relatiecoaching

Elke relatie begint zorgeloos. Maar vroeger of later ontstaan er scheurtjes in de relatie die ooit zo hecht was. Want elke relatie wordt op de proef gesteld. Als er kinderen komen bijvoorbeeld. Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis en/of andere beperkingen kunnen uw relatie extra onder druk zetten. Ook als er nog steeds een basis van liefde is, kan de relatie toch zo onder druk komen te staan dat zelfs overwogen wordt om definitief uit elkaar te gaan. De relatiecoach van Megakids houdt rekening met uw bijzondere gezinssituatie en probeert met praktische opdrachten de relatie weer op de rit te krijgen. Samen tot een duidelijke doelstelling komen en concrete afspraken maken. Elkaar terugvinden en samen weer een team vormen, met begrip voor de onderlinge verschillen. Tijd voor jezelf, tijd voor elkaar en tijd voor het gezin, Samen sterk!

Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden via ons aanmeldformulier of contact met ons opnemen.

Naar boven


Tijd voor jezelf? Tijd voor elkaar?

Logeeropvang – vakantieweek zomer

Als je als ouders een gezin runt met een speciaal kind of speciale kinderen, dan is er vaak bijzonder weinig tijd voor elkaar, laat staan voor jullie zelf. Megakids weet als geen ander dat het zeer noodzakelijk is om een week wat nieuwe energie op te doen om het drukke gezinsleven in goede banen te blijven leiden. Goede logeeropvang waarbij u ook echt even de zorg voor uw kind kunt loslaten is dan een eerste vereiste! Loslaten is lastig, zeker wanneer het een jongere met ASS betreft. Deze is immers gebaat bij continuïteit, voorspelbaarheid en weinig verandering. We bieden bij Megakids professionele opvang voor de jongeren in de vorm van een vakantieweek. Megakids staat garant voor deskundige, ervaren begeleiders en denkt goed na over de samenstelling van de logeergroepen en de invulling van de tijd. Zo doet uw kind een positieve ervaring op en geniet u zelf van de ontspanning die u toekomt.

Naar boven


Begeleiding van uw zoon / dochter

Binnen alle 4 de levensdomeinen kan een hulpvraag ontstaan. De begeleiding vanuit Megakids is gericht om uw dochter of zoon binnen deze levensdomeinen te ondersteunen op maat.

De 4  levensdomeinen zijn:

  • mentaal welbevinden
  • lichamelijk gevoel van welbevinden en gezondheid
  • daginvulling en sociale omgang
  • woon- en leefomstandigheden

De begeleiding vanuit Megakids is gericht op het  vergroten van vaardigheden. Megakids biedt een veilige omgeving waar deze vaardigheden geoefend kunnen worden. Middels een begeleidingsplan wordt er gewerkt aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid, leren omgaan met emoties en daaruit voortkomend gedrag, meer zelfvertrouwen,  een positief en reëel zelfbeeld, sociale vaardigheden, vaardigheden op het gebied van gezondheid en persoonlijke verzorging, inzicht krijgen in de begrippen plaats / tijd / ruimte, oefenen met plannen en organiseren.

Meer informatie over de begeleiding vindt u terug in de brochure:

Brochure Megakids – Begeleiding

Naar boven


Speciale mogelijkheden onderwijs

Megakids kan binnen het contact met school een belangrijke schakel zijn om de specifieke didactische en pedagogische benaderingswijze van uw zoon of dochter te benadrukken. Dat voorkomt onnodige spanning en stress.
Megakids kan ook  de overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs preventief inzichtelijk maken, zodat het kind van te voren weet wat de eisen en verwachtingen van de nieuwe school zullen zijn. Kleine veranderingen kunnen tenslotte  grote gevolgen hebben die tot uiting kunnen komen in het gedrag van uw kind. (overgang kleuterklas naar groep 3, nieuwe leerkracht, roosterwijzigingen, kamp, tweede fase, ‘het nieuwe leren’ etc.). Tegelijkertijd is het ook voor de school, groepsleerkracht of mentor belangrijk te weten wat zij kunnen verwachten van uw kind. Voorkomen is beter dan genezen. Megakids staat voor preventief handelen.

Naar boven


Huiswerkklas

Voor veel leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum is het leren plannen en maken van huiswerk een groot probleem. Megakids banner HuiswerkklasUit ervaring blijkt dat dit nogal eens spanning en weerstand veroorzaakt in de thuissituatie. Tijdens de huiswerkbegeleiding van Megakids ligt het accent op het leren plannen in tijd en krijgen de leerlingen tevens handvatten aangereikt om de leertaken op een gestructureerde wijze aan te pakken. In plaats van impulsief en chaotisch te werk te gaan leren de jongeren:

  • Eerst te reflecteren op wat ze precies moeten doen
  • Welke leer-en hulpmiddelen ze daarvoor nodig hebben, en
  • Hoe ze vervolgens hun leer- en maakwerk het beste kunnen aanpakken

Naar boven


Wonen met Begeleiding

Er zijn momenten dat het thuis echt moeilijk kan worden. Maar het kan ook zijn dat je wil voorkomen dat het thuis moeilijk wordt. Misschien is wonen met begeleiding dan een goede stap tussen zelfstandig wonen en thuis.

Megakids banner WonenMegakids beschikt over een tweetal locaties waar 2 tot 4 kamers verhuurd worden. Jongeren wonen dus niet alleen maar moeten samen leren leven in één huis. Allemaal jongeren met autisme. Lotgenoten die veel van elkaar kunnen leren. En ook elkaar nodig hebben om te leren. Op locatie is er een gemeenschappelijke woonkamer, waar uw zoon of dochter naar toe kan gaan als hij of zij zin heeft in gezelschap. De keuken en het sanitair worden met meerdere bewoners gedeeld. Dit vormt ook een belangrijke stimulans om taken in de huishouding uit te voeren en verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de andere huisgenoten; en is tevens een praktische les in sociale vaardigheden, bijvoorbeeld hoe de ander aan te spreken op de puinhoop in de keuken.

Megakids heeft ervoor gekozen om met een vaste wooncoördinator te werken. Deze houdt overzicht en is precies op de hoogte van wat er binnen de huishoudens gebeurt, wie welke verantwoordelijkheden draagt. Daarnaast heeft elke jongere zijn of haar eigen ambulant begeleider, een vertrouwenspersoon die de jongere minstens 2 uur in de week ziet. De wooncoördinator en ambulant begeleider maken samen met de jongere en ouders een persoonlijk woonplan, waarin alle leefdomeinen (link) worden meegenomen. Er wordt goed bekeken wat de jongere inmiddels zelfstandig kan uitvoeren en waar de jongere juist nog ondersteund in dient te worden. Een persoonlijk en op maat geschreven woonplan. Eenduidigheid, goede afstemming met alle betrokkenen en individuele leerdoelen in de begeleiding staan voorop.

Meer informatie over Wonen met Begeleiding vindt u in de brochure:
Brochure Megakids – Woonbegeleiding

Naar boven


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op of meldt u aan.